BioZEG-konseptet

Av spesiell interesse er ZEG-anlegg basert på lokale, billige biomasseressurser (renset deponigass, biogass eller gassifisert biomasse) hvor ZEG-teknologien muliggjør kostnadseffektiv distribuert eller stand-alone produksjon av grønn hydrogen og elektrisitet. Produsert hydrogen og elektrisitet kan brukes i videre integrerte industrielle prosesser eller til direkte salg til forbruker f.eks for transportsektoren

Lokal produksjon av hydrogen fra biomasse til transportsektoren vil i tillegg til reduksjon av CO2-utslipp også redusere behov for transport av hydrogen til en fyllestasjon. CO2-fangst er en integrert del av ZEG-teknologien, og det er en fordel for totalt energiutbytte at CO2 fanges. Dersom bioCO2 slippes ut sees dette på som klima-nøytralt, og dersom CO2 brukes eller lagres i etterkant (BioCCS) vil dette gi et positivt klimabidrag.

Arbeid er igangsatt for å identifisere industrielle applikasjoner og kunder som krever både hydrogen og elektrisk kraft og med integrerte systemer hvor CO2-håndtering kan være en sentral del av et større prosessanlegg.

Bildet viser 50kW BioZEG-anlegg hos Hynor Lillestrøm i Akershus Energipark