BioZEG-konseptet

Et ZEG-anlegg kan i tillegg til naturgass og andre karbonholdige gasser også baseres på lokale, billige biomasseressurser (renset deponigass, biogass eller gassifisert biomasse).

Lokal produksjon av hydrogen or/eller elektrisitet fra biomasse vil i tillegg til reduksjon av CO2-utslipp også redusere behov for transport av hydrogen til siten der det skal benyttes. CO2-fangst er en integrert del av ZEG-teknologien, og det er en fordel for totalt energiutbytte at CO2 fanges. Dersom bioCO2 slippes ut sees dette på som klima-nøytralt, og dersom CO2 brukes eller lagres i etterkant (BioCCS) vil dette gi et positivt klimabidrag.