CCB og ZEG Power får tildelt 77 millioner i ENOVA-støtte til utslippsfri hydrogenproduksjon og karbonfangst på CCB Energy Park. Stor betydning for fremtidig arbeidsplasser.

Enova har besluttet å gi tilsagn om 77,4 millioner i investeringsstøtte til CCB og ZEG Power for etablering av industrielt pilotanlegg for karbonnøytral hydrogenproduksjon ved CCB Energy Park i Øygarden kommune utenfor Bergen. Tildelingen gjøres innenfor Enovas program for Pilotering av ny energi- og klimateknologi.

Coast Center Base AS (CCB) er et proaktivt og innovativt selskap med mer enn 45 års erfaring innen maritime, industrielle, samt olje- og energirelaterte markeder. CCB har store ambisjoner om å delta aktivt i utvikling av klimanøytral teknologi og løsninger.  CCB synliggjør sin strategi og ambisjon ved å etablere et nytt konsern med fokus på produksjon og tjenester innen klimavennlige områder. Selskapet ønsker å tilby kundeløsninger i samsvar med klimaforventningene. Pilotanlegget vil etableres på CCB Energy Park i Øygarden kommune, men etter hvert vil fokuset utvides til også å kunne omfatte andre lokasjoner nasjonalt.

CCB har inngått samarbeid med ZEG Power, et norsk teknologiselskap som har utviklet teknologi for å produsere hydrogen fra gass med integrert CO2-fangst, for å etablere produksjon av karbonnøytralt hydrogen fra naturgass ved CCB Energy Park.

CCB Energy Park er en ideell lokasjon for bruk av naturgass til hydrogenproduksjon med effektive distribusjonsløsninger til maritim sektor, landtransport og industrielle aktører. I løpet av få år vil etableringen av Northern Lights Project (CCS) på samme lokasjon, gi mulighet for mottak og permanent lagring av CO2 offshore.

Norsk teknologi skal produsere utslippsfri hydrogen

Hydrogen vil bli en sentral energibærer for lavere utslipp til industrien, maritime sektor og tungtransport. I dag produseres hydrogen hovedsakelig fra naturgass uten karbonfangst- og lagring (CCS), og en viktig teknologiutvikling er å produsere hydrogen kostnadseffektivt uten klimaskadelig utslipp.

Gjennom CCBs nyetablerte selskap H2 Production AS vil vi levere høyeffektiv og storskalavennlig hydrogenproduksjon med integrert karbonfangst. Anlegget og teknologien baseres på ZEG Powers patenterte løsning som er utviklet ved Institutt For Energiteknikk (IFE).

Intensjonen er å etablere infrastruktur og betjene logistikken rundt salg og distribusjon i en helhetlig verdikjede. Det langsiktige målet for CCB er å etablere storskala hydrogenproduksjon fra CCB Energy Park med fremtidige leveranser av hydrogen i henhold til kunders ønsker og krav, enten dette er trykksatt, flytende eller som ammoniakk.

ZEG powers teknologi gjør det mulig å effektivt produsere utslippsfritt hydrogen fra naturgass, med karbonfangst som en integrert del. Pilotanlegget vil dimensjoneres for en hydrogenproduksjon på 30 kg/time (ca 250 tonn/år), og danner grunnlaget for et kommersielt produkt. Produksjonen er planlagt startet allerede i 2022. Inntil CO2-lagringsanlegget er etablert, planlegger CCB og ZEG Power å bruke biogass som input-gass for å muliggjøre karbonnøytral hydrogenproduksjon. Med integrert CO2 fangst og storskalavennlig teknologi, vil fremtidige anlegg kunne bidra til å levere karbonnøytralt hydrogen til konkurransedyktige priser sett opp mot dagens alternativer.

Pilotanlegget representerer første trinn i CCB og ZEG Powers ekspansjonsplan om å bygge storskala kapasitet for produksjon og leveranse av kostnadseffektivt, karbonnøytralt hydrogen fra CCB Energy Park, og påfølgende kommersialisering og internasjonal vekst.

«CCB har hele tiden vært i front ved å tilby innovative løsninger i et marked i stadig endring. Vi var blant de aller første i landet som etablerte bunkringstilbud for LNG og landstrøm for fartøyer og rigger mm. En naturlig forlengelse for dette er nå å utvikle og tilby klimanøytralt hydrogen produsert lokalt, for et bredt spekter av kunder. CCB ivaretar dermed lokal industriutvikling og klyngetenkning, og har tett samarbeid med myndigheter. Vi ser på dette som en av mange løsninger for å oppnå våre nasjonale klimaforpliktelser.

Som selskap har vi bidratt til realisering av nye industrikonsepter og tilrettelegging av nye virksomheter og arbeidsplasser. Vi er stolte av å kunne være en sterk bidragsyter og tilrettelegger for omstilling til nye energiløsninger. Kombinasjonen av etablert virksomhet, tilgang på ressurser og stedets unike lokasjon gir store muligheter for en industriell utvikling ikke bare på lokalt plan, men også på et nasjonalt nivå. Prosjektet understøtter en grønn omstilling og bygger på den betydelige kompetanse Norge har opparbeidet seg innen olje- og gassindustrien.» sier Ronny Haufe, Executive Vice President i CCB.

«Jeg vil takke for tilliten som vi nå får, ved at Enova har besluttet å støtte vårt prosjekt som bidrar til Norges forpliktelser for et bedre klima og ikke minst for utvikling av fremtidige arbeidsplasser.» avslutter Haufe.

«At Enova har besluttet å støtte prosjektet er veldig positivt. ZEG-teknologien representerer en løsning som kan bidra til grønn utnyttelse av betydelige gassressurser på norsk sokkel. Som igjen vil bidra til grønn verdiskapning. Noe Norge trenger!» Sier Kathrine K. Ryengen, daglig leder i ZEG Power.

«CCB og ZEG Power sitt prosjekt er i kjernen av regjeringens hydrogenstrategi, siden prosjektet både understøtter grønn omstilling, og samtidig bygger videre på den betydelige kompetanse Norge har opparbeidet seg innen olje og gassindustrien. Norge ønsker å ta en lederrolle internasjonalt innen fornybar og klimanøytral energi, og dette er et stort steg i retning av å realisere den drømmen. Hydrogen vil gi store muligheter for Norge som energinasjon», legger Ryengen til.

«Å kunne produsere hydrogen kostnadseffektivt er en viktig brikke inn mot lavutslippssamfunnet, hvor hydrogen kan ha en sentral rolle å spille både innenfor industrien og til transportformål. Derfor er det veldig gledelig at CCB sammen med ZEG ønsker å teste ut teknologi som både kan øke virkningsgraden, få ned prisen og kutte utslipp», sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

«Interessen for hydrogen er økende, og globalt kan ZEG-teknologien utfordre dagens løsninger. Det er svært gledelig at CCB og ZEG Power får tildelt utløsende prosjektstøtte for å skalere norsk hydrogenteknologi i et voksende marked», sier Jean-Baptiste Curien, investeringsansvarlig i Nysnø Klimainvesteringer. Nysnø deltok nylig sammen med CCB og andre norske og internasjonale investorer i en emisjon i ZEG Power.

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Ronny Haufe, Executive Vice President CCB, +47 913 50 660

Kathrine K. Ryengen, administrerende direktør i ZEG Power +47 994 18 696

Nils Kristian Nakstad, Adm direktør i Enova + 47 906 04 334

 

Om CCB

I konsernet CCB inngår en rekke selskap på flere lokasjoner i Norge. CCB tilbyr varierte tjenester til maritime- og petroleumsrelatert virksomhet med hovedvekt innen produksjon, vedlikeholds-/ havne-/ og logistikktjenester. Konsernet har ca 450 ansatte og omsatte i 2019 for 1,36 mrd. kroner. CCB har sitt hovedkontor på Ågotnes utenfor Bergen hvor også Bergen Havn vil bli lokalisert. Eierne, Bernhard Larsen Holding og Norsea Group, har etablert CCB Energy Holding for industriutvikling knyttet til CCB Energy Park i Øygarden.

www.ccb.no og www.ccbeh.no

 

Om ZEG Power

ZEG Power er et norsk selskap som har som formål å tilby verden et grønt alternativ for energiproduksjon. ZEG Power leverer teknologi og utstyr for utslippsfri produksjon av hydrogen og elektrisitet fra hydrokarbongasser.

www.zegpower.com