PROSJEKTER

Avsluttede prosjekter:

 • ASCENT - ADVANCED SOLID CYCLES WITH EFFICIENT NOVEL TECHNOLOGIES (2014-2017)

  ASCENT (2014 – 2017) var et samarbeidsprosjekt under EU 7RP. Prosjektet adresserte et stort behov for nye konsepter som kan redusere energibehovet forbundet med CO2-fangst ved kraftproduksjon.

  Prosjektarbeidet var fokusert på pre-combustion teknologier; CO2-fangst ved bruk av energieffektive høytemperatur faststoff sorbenter for separasjon av CO2 ved omdannelse av karbonholdige gasser til H2.

 • ZEG400 (2013-2016)

  The project provided a detailed technical and economic basis for further upscaling of the ZEG-technology in order to minimize the risks for realization of a 400 kW scale pilot.

  The main conclusion is that it is feasible to build a ZEG-plant for coproduction of electricity and hydrogen with integrated CO2 capture, with solutions that minimize the technology risk. Experienced industrial partners can deliver necessary technical solutions and components.

 • BioZEG II (2013-2015)

  The project provided operational knowledge of the 50 kW BioZEG plant as well as key information on performance, durability and thermal integration. The obtained results will be used for optimization, upscaling and commercialization of the ZEG-technology.

 • BioSER (2012-2015)

  The project provided important results for the optimization of the Sorption Enhanced Reforming Technology (SER) for hydrogen production from biogas. Particular focus was given to kinetic models for the particle systems (sorbent and catalyst) used in the process, as well as study of particle attrition and loss during continuous operation. The fluidized bed reactor system of Hynor Lillestrøm was used in the project.

 • BioZEG (2011-2013)

  Kostnadseffektiv konvertering av biomasse til hydrogen og elektrisitet for transportformål.

  I prosjektet ble det utviklet og bygget  et 50kW ZEG-demonstrasjonsanlegg på Hynor Lillestrøms hydrogenstasjon. Ved tett termisk integrering av et 30kWH2 SER reaktorsystem (Sorption Enhanced Reforming) og en 20kWel SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) modul som kjører på biogass, skal en total virkningsgrad på minst 70% demonstreres.

  Prosjektet ble støttet av Innvasjon Norge (Miljøteknologiordningen), Statoil ASA og ZEG Power AS

  Resultater oppnåd i BioZEG prosjektet (2011-2013)

 • ZEGTech (2011-2012)

  Zero Emission Gas Power – Technology Qualification for Industrial Scale ZEG Plants.

  Hovedmålet for prosjektarbeidet var uttesting av «all-in-one» partikler (kombinasjon av reformeringskatalysator og CO2-absorbent) for hydrogenproduksjon og neste generasjons SOFC-stacker for ZEG-anlegg.

  Prosjektet ble støttet av Norges Forskningsråd, CLIMIT-programmet.

  Resultater oppnådd i ZEGTech-prosjektet

 • SkatteFUNN (2010-2012); Utvikling av 400kW ZEG-prototyp

  Et moderne gasskraftverk uten CO2 rensing har en virkningsgrad på omtrent 60 prosent. Det vil si at kraftverket klarer å konvertere 60 prosent av den totale energimengden i gassen til elektrisk energi. Dersom en renser avgassen for CO2 med dagens tilgjengelige teknologi, reduseres virkningsgraden til under 55 prosent. Gjennom sitt SkatteFUNN-prosjekt ville ZEG Power AS vise at ZEG-teknologien kan øke denne virkningsgraden til over 80 prosent, uten utslipp av CO2.

 • ZEGNyborg (2009-2011)

  ZEG NYBORG

  HyNor Knutepunkt Bergen. Utforming og design av hydrogenproduksjon og fyllestasjon, forprosjekt

  Hovedmålet med forprosjektet var å utrede muligheten av å etablere en fyllestasjon for hydrogen i Bergensregionen med lokal hydrogenproduksjon med CO2-fangst basert på ZEG-teknologien utviklet av Prototech og IFE.

 • LongZEG (2009-2010)

  Langtidstesting av pilotanlegg ved Risavika Gas Centre

  ZEG prosessen ble demonstrert i et 2 kW laboratorie anlegg i Risavika Gas Centre (2005-2007). Hovedmålet med LongZEG -prosjektet var å verifisere at ZEG-teknologien er klar for demonstrasjon i et pilotanlegg. Dette ble gjort ved langtidstesting av ulike teknologielementer under realistiske forhold for drift av et slikt anlegg.

  Prosjektet var støttet av Norges Forskningsråd, CLIMIT-programmet.

 • ZeroGEN II (2008-2010)

  ZeroGen II: (2008-2010);  Samtidig produksjon av elektrisk kraft og hydrogen med integrert CO2-fangst. Et teknisk økonomisk mulighetsstudie. System og kostnads optimalisering

  Målet med prosjektarbeidet var å evaluere det teknisk økonomiske potensialet til ZEG-teknologien anvendt på storskala anlegg basert på naturgass. I studiet ble det evaluert ulike konfigurasjoner; stand-alone produksjon av elektrisk kraft (400MW), stand-alone produksjon av hydrogen (700MW) og i tillegg ulike konsept med samtidig produksjon av elektrisk kraft (400MW) og hydrogen (50MW – 700 MW).

  Prosjektarbeidet ble utført med støtte av Norges Forskningsråd (CLIMIT-programmet) og av Statoil ASA.

  Deler av resultatet er publisert; Meyer et al 2011

 • Preengineering av 200kW -anlegg (2008-2009)

  Preengineering av 200 kW anlegg:  Konseptstudie av 200 kW demoanlegg for kombinert produksjon av hydrogen og elektristet med integrert CO2-fangst.

  Hovedmålet i prosjektet var å utvikle prosesssdesign for et 200 kW demonstrasjonsanlegg for kombinert produksjon av hydrogen og elektrisitet med integrert fangst av CO2. Videre vår målet med arbeidet å

  • Etablere industriell interesse for realisering av et 200 kWs demonstrasjonsanlegg
  • Etablere kravspesifikasjon for et 200 kW demonstrasjonsanlegg
  • Utarbeide kostnadsestimat for realisering av et 200 kW demoanlegg

  Prosjektarbeidet ble utført med støttet av Gassnova og Statoil ASA.

  Resultatet av arbeidet er dokumentert i følgende rapport:

  • Bjørnebøle, TK, Ryberg, T, Meyer, J. and Simonsen, B. (2009) ZEG 400kW demonstration plant. Concept study. CMR Prototech RP_30933_PR_02
 • ZeroGen (2005-2007)

  ZEROGEN; Teknologi for nullutslipps kraftverk

  Prosjektet omhandlet nye teknologier for hydrogen og el-produksjon fra naturgass, med integrert CO2-fangst.

  Hovedmålet med prosjektet var å etablere kunnskap og kompetanse innen teknologiske områder som er viktige for å kunne realisere en ny type svært effektive nullutslippskraftverk, som igjen skal kunne levere elektrisitet og hydrogen til en konkurransedyktig pris.

  ZeroGen var et forskning og utviklingsprosjekt, finansiert av Norges  forskningsråd (Klimatek-programmet) og ble utført i samarbeid mellom Institutt for Energiteknikk (IFE) og CMR gruppen.

 • ZEG 2kW (2005-2007)

  ZEG 2 kW (2005-2007); Bygging av verifiseringsenhet, demonstrasjon av samtidig produksjon av elektrisitet og hydrogen med integrert CO2-fangst.

  Målet med prosjektet var å bygge og teste et 2 kW kraftverk (kombinert hydrogen og elektrisitet) basert på ZEG konseptet og på denne måten få demonstrert de ulike kjerneteknologiene sammen. Dette inkluderte en 1 kW SOFC stack, en SE-SMR (Sorbtion Enhanced Steam Methane Reforming) reaktor for konvertering av naturgass til hydrogen samt fanging av CO2, og romtemperatur IR målinger for analyse av CO2 gassen. Anlegget ble bygget og testet i Risavika Gas Center.

  Dette var første gang SOFC og SE-SMR reaktorteknologien ble integrert i samme anlegg, og demonstrasjonen var et viktig steg frem mot videre oppskalering. I prosjektet ble det demonstrert produksjon av hydrogen med effektiv CO2-fangst og produsert hydrogen ble brukt til drift av SOFC. Prosjektarbeidet ga verdifull driftserfaring.

  Prosjektarbeidet ble støttet av Norges forskningsråd (Klimatek-programmet)

 • ZEG (2001-2005)

  ZEG (2001-2005); Future Energy Plants, Co-production of electricity and hydrogen with integrated CO2 capture

  Prosjektet omhandlet konseptutvikling for hydrogen og el-produksjon fra naturgass, med integrert CO2 fangst.

  Målet med prosjektarbeidet var å utvikle et konsept for fremtidens gasskraftverk for samtidig produksjon av elektrisitet og hydrogen fra naturgass med integrert CO2 fangst og med høy total virkningsgrad. Arbeidet ga en plattform for videre design og utvikling av ulike alternative løsninger for å konkretisere teknologien i demoanlegg av økende kompleksitet og størrelse.

  Prosjektarbeidet ble utført med støtte av Norges forskningsråd (Klimatek-programmet som et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for energiteknikk (IFE) og CMR Prototech og CMR Instrumentering.

  Resultater oppnådd i ZEG-prosjektet (2001-2005)