Slide background
 • Forretningsidé

  ZEG Power sin forretningside er effektiv og grønn produksjon av elektrisitet og/eller hydrogen fra hydrokarbongasser ved bruk av patentert ZEG® – teknologi.

 • Formål

  ZEG Power sitt formål er å tilføre kunder verdi gjennom å være en partner og leverandør av ZEG® – teknologi til bruk i industrielle prosesser og kommersielle kraftanlegg av varierende størrelse og kompleksitet.

 • ZEG-teknologien

  Mer energi og mindre utslipp; Innovativ produksjon av elektrisitet og/eller hydrogen fra hydrokarbongasser med integrert CO2-fangst.

 • Høy total virkningsgrad

  En teknologisk «game changer» med et potensial på mer enn 80% totalvirkningsgrad inkludert CO2-fangst.

 • Ingen utslipp av klimagasser

  CO2-fangst er en integrert del av teknologien uten tilleggskostnader.

 • Fleksibilitet

  Teknologien er fleksibel; både fossile og biobaserte gassressurser kan anvendes og teknologien kan benyttes til småskala distribuert energiproduksjon eller til store industrielle kraftverk. Mengden elektrisitet og hydrogen som produseres kan tilpasses behov i markedet.

Om Teknologien

ZEG-teknologien (Zero Emission Gas Power, ZEG®) er en hybrid teknologi for høyeffektiv samtidig produksjon av elektrisk kraft og hydrogen fra hydrokarboner med integrert CO2 – fangst.

ZEG® er det gasskraftkonseptet som gir høyest total energieffektivitet; fra 70 til mer enn 80% , avhengig av anleggets størrelse og konfigurasjon, og er det eneste gasskraftkonseptet med potensial til å produsere elektrisk kraft og hydrogen med integrert CO2 – fangst til lavere kostnad enn eksisterende state -of -the -art teknologi.

Det er ingen uønskede utslipp fra et ZEG-anlegg, og teknologien er fleksibel: alle typer hydrokarbon baserte drivstoff kan brukes og den relative mengden av elektrisk kraft og hydrogen kan justeres i henhold til etterspørselen i markedet.

ZEG® er en modulbasert plattformteknologi for ulike anvendelser og ulike størrelser. På kort sikt er målet utrulling av små til mellomstore ZEG-anlegg for frittstående distribuert produksjon av energi. På mellomlang og lang sikt er målet å tilføre verdi hos kunder gjennom integrasjon av ZEG®--teknologien i industrielle prosesser, eller gjennom storskala produksjon og salg av energi.